Blog

Dla kogo skierowane są pożyczki studenckie

Pożyczki studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza, zajmującego wówczas stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Bezpośrednim ich założeniem było a także nadal jest zapewnienie równego dostępu do uczelni wyższych, zwłaszcza dla najbiedniejszych absolwentów szkół średnich, których w większości przypadków nie było stać nawet na rozpoczęcie studiów a co dopiero na ich ukończenie. Zasady przyznawania kredytu określa Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. 

Słabym punktem tego rozwiązania jest fakt, że absolwent studiów wchodzi w kolejny rozdział swojego życia z pokaźnym długiem, który trzeba spłacić. Zaletą jest natomiast to, że na palcach jednej ręki można policzyć ilość jest pożyczek i kredytów mających tak niskie oprocentowanie oraz koszty całkowite, zwłaszcza, że jego spłata jest rozłożona na długi okres – dwa razy dłuższy niż okres jego pobierania, a jego spłata rozpoczyna się dopiero dwadzieścia cztery miesiące po ukończeniu studiów (poza przypadkiem przerwania studiów). 

Do 31 października każdego roku studenci studiów dziennych, zaocznych oraz doktoranckich mają sposobność złożenia aplikacji o przyznanie bardzo niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Umowa podpisywana jest do 31 grudnia.

Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem przyznawanym przez największe banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Warto także zaznaczyć, że Kredyt studencki jest udzielany tylko i wyłącznie na okres studiów i wypłacany jest w miesięcznych transzach, których wysokość można ustalić z bankiem. Wyjściowa transza kredytu wynosi 600 zł, ale istnieje możliwość aby wnioskować o jej podwyższenie do tysiąca złotych lub zmniejszenie do 400 zł. Wypłacany jest przez dziesięć miesięcy w roku, podczas wakacji wypłaty rat są zamrożone. Warunkiem koniecznym do kontynuowania wypłat jest potwierdzanie statusu studenta po każdej zdanej sesji egzaminacyjnej. 

Głównym warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego, a zatem nie przekroczenie kwoty 2500 zł dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Student wyrażający zainteresowanie tego rodzaju formą finansowania swojej nauki zobligowany jest także do znalezienia poręczycieli, którzy w momencie gdy pojawi się taka potrzeba, spłacą pozostałą kwotę kredytu. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, na przykład rodzice studenta, jak również jednostki prawne: Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Bank Gospodarstwa Krajowego pokrywa odsetki w czasie trwania studiów i karencji trwającej 2 lata po ich zakończeniu. Wysokość odsetek ustala się na podstawie bieżącej wysokości stopy redyskonta weksli. Kredytobiorca reguluje tylko połowę tej wartości, więc kredyt jest w praktyce nieoprocentowany. Oprócz tego jeśli student znajdzie się w gronie 5% najlepszych absolwentów może uzyskać umorzenie jego części. 

Kredyt ten, podobnie jak inne udzielane przez banki komercyjne, można spłacić przed terminem. Zdarza się to jednak w tym momencie bardzo rzadko, z uwagi na jego niski całkowity koszt - jest to w praktyce nieopłacalne.