Blog

Alternatywne źródła sponsorowania przedsiębiorstwa

Obserwując sytuację na krajowych rynkach widać, że właściciele firm coraz silniejszą uwagę przykładają do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji. Tego typu zachowanie nie jest czymś zaskakującym zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, pokłosie niedawnego kryzysu i jego skutki oraz generalnie tendencje do oszczędzania zamiast wydawania pieniędzy. W takich realiach utrzymanie silnej pozycji na rynku jest strasznie ciężkie i istotne będzie podjęcie szeregu mocno przemyślanych działań, które odbiją się podniesieniem poziomu inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów własnych koniecznych do uiszczenia. Rozwiązaniem, które efektywnie wychodzi naprzeciw powyższym uwarunkowaniom i które cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród właścicieli przedsiębiorstw a także menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie procesów transakcyjnych jest obecnie leasing. Umowa cywilnoprawna, w ramach czego jedna ze stron (zwana leasingodawcą) przekazuje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do użytkowania wymienionej w umowie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na wskazany czas w zamian za uprzednio ustalone raty leasingowe – a zatem regularnie uiszczane sumy przez leasingobiorcę na konto leasingodawcy. Tego typu forma umowy cywilnoprawnej ma całą gamę pozytywnych stron zarówno dla leasingobiorcy jak i dla leasingodawcy. Wynajmujący ma bowiem możliwość użytkowania koniecznego w prowadzonej przez siebie firmie, sprzętu na preferencyjnych warunkach (bez konieczności ponoszenia ogromnych opłat związanych z zakupem na własność konkretnego dobra) przez ustalony w umowie czas. Mówiąc o korzyściach płynących z leasingu z punktu widzenia dzierżawiącego warto tu wspomnieć przede wszystkim o niewielkim procencie wkładu własnego a to pozwala tak samo w krótkim jak i dłuższym wymiarze czasowym zanotować duże oszczędności. Oprócz tego nadmienić trzeba również o możliwości rozliczenia podatku VAT jak również optymalizacji opłat o charakterze podatkowym - mówimy tu o tzw. tarczy podatkowej, co również znajduje się w gestii dzierżawiącego. Patrząc na tego rodzaju przedsięwzięcie ze strony leasingodawcy trzeba podkreślić, iż także dla niego udostępnienie wymienionego sprzętu w ramach leasingu stanowi korzystne rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, gdy sam z posiadanego dobra nie korzysta a także nie jest mu ono do niczego niezbędne. Wynajmując dany sprzęt w ramach leasingu zyskuje on źródło nadprogramowego wpływu gotówki, otrzymywanego regularnie (najczęściej co miesiąc) przez cały czas trwania umowy. Istotny także jest fakt, iż w ciągu całego czasu obowiązywania powyższego stosunku cywilnoprawnego właścicielem dzierżawionego sprzętu pozostaje leasingodawca. Dopiero po zakończeniu trwania umowy przedmiot umowy może przejść (choć to zależy od rodzaju wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Analizując wszystkie strony całego przedsięwzięcia można z całą pewnością uznać, iż jest ono dobre dla obu stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Możliwość wypracowania obopólnych korzyści jest w tym przypadku bez wątpienia jednym z największych plusów i będzie jednym ze szczególnie ważnych powodów, dla których leasing jako forma finansowania inwestycji jest tak chwalona zarówno wśród przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów wynajmujących określone dobra, na które jest popyt.